Szanowni Państwo,

Przed wypełnieniem formularza proszę o zpoznanie się z poniższymi informacjami:

Oświadczenie kandydata

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Systemu Internetowej Rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Lingwistycznej.

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych przekazanych podczas rejestracji i przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Lingwistyczna nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych przeze mnie informacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną, dla potrzeb aktualnej rekrutacji na studia (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Lingwistyczna (ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 7, 42-200 Częstochowa, nr tel. 365 58 02, adres email: rektorat@wsl.edu.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. 365 58 02wew 125, adres email: rektorat@wsl.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Lingwistycznej na postawie art. 6 ust.1 lit. a1 rozporządzenia (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (do zakończenia procesu aktualnej rekrutacji na studia lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej uczestniczyło w procesie rekrutacji na studia (nie będzie rozpatrywane przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną). W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-mail: rektorat@wsl.edu.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Zobowiązania kandydata:

Wydrukowany i podpisany formularz podania wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres jednostki prowadzącej studia pocztą lub mailem na adres: rekrutacja@wsl.edu.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną, ul. Nadrzecznej 7, 42-200 Częstochowa, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia.

Jeżeli zapoznali się Państwo z powyższą informacją i wyrażają zgodę proszę przejść na stronę rekrutacji https://www.nowydziekanat.wsl.edu.pl/index.php?module=user&action=rekrutacja

 

do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknij